Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie   Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kościerzynie istnieje od 1945 roku.
    11 maja 1945 roku zebrało się 14 osób celem zawiązania w Kościerzynie Spółdzielni, byli to: Franciszek Marchewicz, Józef Tkaczyk, Julian Rogaczewski, Emil Okrój, Stanisław Zimny, Franciszek Muszyński, Konrad Mollin, Leon Małek, Witold Węsierski, Marcin Olszewski, Henryk Gąsior, Józef Banach, Leon Kreft i Brunon Węsierski.
   W dniu 1 czerwca 1945 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, które uchwaliło Statut, wybrano Radę Nadzorczą, z przewodniczącym Franciszkiem Marchewiczem oraz Zarząd, na czele którego stanął Edward Borzejewicz. Spółdzielnia przyjęła nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie. Siedzibą Spółdzielni były biura przy ul. Rynek 22 dzierżawione od Józefa Gackowskiego, a teren działania – powiat kościerski.
   Na dzień 1 czerwca 1945 roku Spółdzielnia liczyła 40 członków o funduszu udziałowym 2 tysiące złotych i funduszu zasobowym 400 złotych.
    Spółdzielnia powstała w celu zaspakajania wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków w oparciu o przepisy Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.10.1920 roku. Działalność gospodarczą rozpoczęto w dniu 1 lipca 1945 roku w sklepie spożywczym przy ul. Rynek 22 (popularna „jedynka”).
Kierownikiem sklepu został Leon Kreft, a jego pierwszymi pracownikami: Jadwiga Wolska, Teodor Brzoskowski, Czesław Miller oraz Anna Kurszyńska I Franciszka Kantrzonka.
   W dniu 30 lipca 1945 roku Spółdzielnia przystąpiła do „Społem” Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie i z tym dniem została zarejestrowana w Sądzie Grodzkim w Kościerzynie pod numerem Rsp – 49. Od tego czasu zaczął się powolny, lecz systematyczny rozwój Spółdzielni, przeplatany realiami gospodarki planowej i nakazowo-rozdzielczej. Na różne sposoby próbowano decydować odgórnie o losach Spółdzielni i całej Spółdzielczości. Najpierw zobowiązano ją do przejmowania piekarni i czynienia znacznych nakładów inwestycyjnych w tym zakresie kosztem lepszego, nowoczesnego wyposażenia sklepów.
    W roku 1966 powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gdańsku, a w Kościerzynie powstaje jej Oddział. Tym samym pozbawiono częściowo Spółdzielnię samodzielności i swobodnego decydowania o wypracowanych środkach. W centralizacji struktur posunięto się jeszcze dalej tworząc w roku 1975 Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców w Gdańsku z Oddziałem w Kościerzynie. Następuje dalsze ograniczenie samodzielności połączone z centralnym zamówiennictwem i rozdzielnictwem. Od tego czasu zaczyna się najgorszy okres dla Spółdzielni, zarówno pod względem osiąganych wyników, jak również zapewnienia rozwoju i modernizacji istniejącego majątku.
    Następnym odgórnym elementem polityki wobec Spółdzielni, jest reorganizacja handlu dokonana na podstawie Uchwały Rady Ministrów w 1976 roku, na mocy, której przejęto na terenie miast sieć detaliczną z artykułami żywnościowymi i nie żywnościowymi częstego zakupu, a jednocześnie przekazano do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego (WPHW) sklepy z branży typowo przemysłowej. Tym samym formalnie zdecydowano o zmianie form, członek z dnia na dzień przestał być pracownikiem „Społem” i przechodzi, do WPHW (lub odwrotnie). Nie licząc się z odczuciami pracowników i klientów stworzono sztucznie zmonopolizowany rynek.
   Wynikiem tych działań było jednocześnie pozbawienie Spółdzielni własnej bazy piekarniczej i przekazanie jej do Oddziału Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej w Gdyni.
   Zmiana zasad gospodarczych w roku 1989 zastała Spółdzielnię w dość dobrym stanie technicznym i lokalnym. Nie było to jednak wystarczające, by sprostać wymogom szybko rozwijającej się konkurencji. Spółdzielnia szybko zmieniała zasady zaopatrzenia i dystrybucji towarów do sklepów. Następuje rozwój działalności hurtowej oraz wprowadzenie motywacyjnych systemów wynagradzania. Dzięki pracownikom szybko udało się zlikwidować szare, źle zaopatrzone sklepy, otwarte tylko od poniedziałku do piątku. Jednocześnie w roku 1990 przejęto od likwidatora Spółdzielni Produkcji Piekarniczej w Gdyni własną bazę piekarniczą.
    „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców działa na podstawie „ Prawa Spółdzielczego” – ustawy z dnia 16.09.1982 r. (Dz.U. nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami). Strukturę organizacyjną Spółdzielni i zakres działania określa statut uchwalony na zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 19 maja 2001.
( Uchwała nr 9/2001).
   Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000128486 w dniu 06.09.2002r .
   Spółdzielnia dysponuje ponad dwudziestoma własnymi nieruchomościami na terenie Kościerzyny i okolic. Łączy wieloletnią tradycję w zakresie handlu z nowoczesnymi technikami sprzedaży oraz pracą młodego i zaangażowanego personelu.
    Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej „Społem” jest działalność handlowa, gastronomiczna, produkcyjna i usługowa, a uzupełniającymi są:
  • produkcja pieczywa, pieczywa cukierniczego trwałego, wyrobów ciastkarskich świeżych,
  • produkcja ciepła i jego dystrybucja,
  • działalność hotelarska (od roku 2001),
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Najważniejszym składnikiem każdego przedsiębiorstwa są ludzie, którzy dają mu początek, przyczyniają się do jego rozkwitu bądź upadku, oni tworzą pomysły na nowe produkty (usługi), wytwarzają je, sprzedają.
A zatem firma to przede wszystkim ludzie ze swoimi pomysłami, wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniami, lojalnością, kulturą.